Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID


1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Herante BV zaak doende te Maastricht aan de Karveelweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63671719.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “zaken”, de door Herante BV aangeboden dan wel geleverde zaken, daaronder wordt ondermeer verstaan folies, tapes, reclamemateriaal, machines en toebehoren.

3. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van andere voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die Herante BV doet aansluit met derden, hierna te noemen "koper", tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Overeenkomsten, zoals in lid 3 dit artikel bedoeld, omvatten verkoop, koop, commissie- en aanverwante overeenkomsten.

5. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de (potentiële) koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

7. De Nederlandse tekst is bindend.

ARTIKEL 2 AANBOD EN PRIJZEN


1. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Herante BV, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., accijnzen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2. Herante BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Herante BV onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. De bij de aanbieding genoemde prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig omschreven, doch kunnen Herante BV op geen enkele wijze binden. Eerst nadat een daarop gebaseerde aanvraag door Herante BV is bevestigd is Herante BV gebonden.

4. Herante BV is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de koper gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van de prijs door valutaschommelingen, grondstoffen, lonen enzovoort of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5. Indien de prijsstijging, anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10 % en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op Titel 5 Afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Herante BV:
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Herante BV rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

ARTIKEL 3 LEVERING


1. Levering vindt plaats vanaf de vestigings- of laadplaats van Herante BV.

2. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege Herante BV zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats. De zaken worden alsdan getransporteerd voor rekening en risico van de koper.

3. Indien en voorzover koper specifieke verzoeken heeft ten aanzien van (de wijze van) het transport, dan zal aan deze verzoeken door Herante BV enkel worden voldaan indien koper schriftelijk heeft verklaard de (extra) kosten daarvan te zullen dragen.

4. Wanneer de zaken door Herante BV ten behoeve van de koper worden opgeslagen bij Herante BV of bij derden, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen en vanaf dat moment gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering over op de koper.

5. Vertraging in de aflevering, voorzover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

6. De termijn voor levering wordt slechts bij benadering door Herante BV opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Herante BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van deze termijn.

ARTIKEL 4 RISICO


1. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Herante BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de koper op het moment waarop de zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 5 ANNULERING


1. Indien de koper de met Herante BV gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de koper gehouden om aan Herante BV de werkelijk gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst almede andere kosten voortvloeiend uit de annulering te vergoeden, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding ondermeer wegens winstderving, welke winstderving gesteld wordt op 15 % van de totale verkoopsom.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten bedragen ten minste 20% van de overeengekomen prijs en de kosten dienen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

ARTIKEL 6 GELEVERDE HOEVEELHEID


1. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. De door Herante BV geleverde zaken blijven eigendom van Herante BV tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Herante BV op koper uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten.

2. De door Herante BV geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel gebruikt worden. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Herante BV gerechtigd de - in het kader van de tussen Herante BV en koper vigerende overeenkomst - geleverde zaken, waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, terug te vorderen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

4. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Herante BV veilig te stellen. Indien derden beslag (willen doen) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Herante BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts is de koper verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen verlies, diefstal, brand, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Herante BV ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de verzekeringen zullen, zodra Herante BV dit verzoekt, door de koper aan Herante BV worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Herante BV op de koper.

5. Herante BV is te allen tijde gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen en mitsdien gerechtigd de levering op te schorten totdat de zekerheid is gesteld. In dat laatste geval heeft hetgeen in artikel 4 van deze voorwaarden is gesteld te gelden.

ARTIKEL 8 OVERMACHT


1. Herante BV is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de koper indien Herante BV daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of ingevolge in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Herante BV komt.

2. Herante BV is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de tussen Herante BV en koper vigerende overeenkomst op te schorten.

3. Indien Herante BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Herante BV gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER


1. Bij levering door Herante BV, zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze voorwaarden, dient de koper de afgeleverde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene.

2. Indien de levering geschiedt in de vestigings- of laadplaats van Herante BV, zoals bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden, dient de koper de zaken direct bij aankomst te controleren conform lid 1 van dit artikel.

3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde inspectie terstond uit te voeren of te doen uitvoeren.

4. Gebreken dienen binnen vierentwintig uur na levering schriftelijk aan Herante BV kenbaar te worden gemaakt. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Herante BV in staat is daar op te reageren. Herante BV dient in de gelegenheid te worden gesteld door de koper het gebrek te (doen) onderzoeken.

5. Bij gebreken van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Herante BV.

6. Indien koper reclameert is hij verplicht Herante BV in de gelegenheid te stellen de zaken te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Koper is verplicht om de zaken waarover is gereclameerd ter beschikking van Herante BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

7. Indien de klacht door Herante BV gegrond wordt bevonden, is Herante BV uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel of vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken, tenzij dat redelijkerwijs niet van Herante BV gevergd kan worden en zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Herante BV.

8. Indien koper melding maakt van een gebrek op de in lid 4 van dit artikel omschreven wijze, wordt zijn betalingsverplichting jegens Herante BV niet opgeschort. De koper blijft tevens gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

9. Indien een gebrek wordt gemeld aan Herante BV, na het verstrijken van de termijn zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID


1. Herante BV is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Herante BV.

2. Herante BV is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

3. Indien en voorzover Herante BV aansprakelijk is voor schade en gehouden is om tot vergoeding van die schade over te gaan, dan zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan het factuurbedrag van de geleverde zaken in verband waarmee de schade is veroorzaakt, met een maximum van € 2.000,--. Indien en voorzover Herante BV aansprakelijk is voor de schade en die schade onder de dekking valt van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Herante BV, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd aan Herante BV.

4. Indien Herante BV op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Herante BV niet aansprakelijk en
niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

5. Iedere vordering op Herante BV, tenzij deze door Herante BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

6. Koper vrijwaart Herante BV haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Herante BV van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Herante BV voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 11 BETALING


1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij levering te geschieden. Indien Herante BV uitdrukkelijk en schriftelijk met koper een ander dan contante betaling is overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen de door Herante BV gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening.

2. Koper dient eventuele onjuistheden in facturen van Herante BV binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Herante BV mede te delen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

3. Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door koper verschuldigde rente, alsmede van de door Herante BV gemaakte incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de koper vermeld dat de betaling betrekking heet op een latere factuur.

4. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Herante BV een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.

5. Indien koper zowel debiteur als crediteur is van Herante BV, dan is Herante BV gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

6. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege een rente verschuldigd van 1% per maand per (gedeelte van een) maand over het openstaande bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

7. Alle te maken gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van €150,-.

ARTIKEL 12 ONTBINDING


1. Indien koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, heeft Herante BV het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan ingebreke zijn. In dit geval is Herante BV bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door Herante BV geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.

2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering, overlijden danwel onder curatele stelling of een andere omstandigheid waardoor de koper niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Herante BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Herante BV op vergoeding schade.

ARTIKEL 13 GARANTIE


1. Garanties zullen slechts gelden, indien en voorzover deze door Herante BV schriftelijk zijn afgegeven.

2. Voorzover een garantie is afgegeven, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s) en geldt de garantie slechts gedurende de periode dat Herante BV bij haar leverancier van het desbetreffende product een beroep op garantie kan doen, doch nimmer langer dan 6 maanden.

3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Herante BV in rekening worden gebracht.

4. Al de garantieverplichtingen van Herante BV vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

5. Indien blijkt dat de koper ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.

6. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

7. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor 'occasion' zaken de navolgende bepalingen:
a. occasion zaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt.
b. ten aanzien van occasionzaken wordt uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het moment van aflevering en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT


1. Herante BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet – en regelgeving. Herante BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT


1. Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met Herante BV gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag wordt uitgesloten.

ARTIKEL 16 BEVOEGDHEID


1. De rechter in de vestigingsplaats van Herante BV is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Herante BV heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 17 VINDPLAATS


1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63671719.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.